เช่า Pocket Wifi ไต้หวัน 4G LTE เที่ยวไต้หวัน ไทเป แบบ Unlimited

เช่า Pocket Wifi ไต้หวัน ไทเป 4G LTE

     เช่า Pocket Wifi ไต้หวัน เที่ยวไทเป
     Pocket Wifi ไต้หวัน รองรับ 4G LTE ครอบคลุมทั่วประเทศไต้หวัน
เช่า Pocket Wifi ไต้หวัน ความเร็วระดับ Hi-Speed 4G LTE
เชื่อมต่อได้ 8-10 Devices (ปริมาณที่เหมาะสมต่อการเชื่อมต่อ)
ใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด 6 ชั่วโมง
Live สด ไม่มีสะดุด

*** ติดตามเรื่องเล่าจากไต้หวัน ***
คลิกที่รูปภาพเลย

อัตราค่าบริการเช่า Pocket Wifi ไต้หวัน 4G LTE

Promotion ค่าเช่า Pocket Wifi ไต้หวัน 4G LTE มีอะไร

อุปกรณ์ POCKET WIFI ไต้หวัน รองรับ 4G LTE ครอบคลุมทั่วประเทศไต้หวัน
ค่าบริการ เช่า Pocket Wifi ไต้หวัน แบบ Unlimited วันละ 249 บาท
ใช้เดินทางได้ถึง วันที่ 31 ธ.ค. 59
เชื่อมต่อได้ 8-10 Devices (ปริมาณที่เหมาะสมต่อการเชื่อมต่อ)
แบตเตอรี่ใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด 6 ชั่วโมง
เที่ยวไต้หวัน รวมค่าประกันความเสียหาย 50.-/วัน

ค่ามัดจำอุปกรณ์ Pocket Wifi ไต้หวัน 4G LTE

ไม่เก็บค่ามัดจำเครื่อง
(คืนเงินหลังจากบริษัท ได้รับอุปกรณ์ POCKET WIFI 4G คืนเรียบร้อยแล้ว)

การนับจำนวนวันที่ใช้บริการ เช่า Pocket Wifi ไต้หวัน 4G LTE

เริ่มนับจากวันที่เดินทางถึงไต้หวัน หรือเที่ยวไต้หวันวันแรก และวันที่ออกจากไต้หวันเป็นวันสุดท้าย

ประเภทอุปกรณ์ ตัวเครื่องเสียหาย ใช้งานไม่ได้ แบตเสื่อม (ตัวเครื่องต้องไม่ชำรุด) สูญหาย ตกน้ำ ตกแตก
ตัวเครื่อง POCKET WIFI ไม่เสียค่าใช้จ่าย 6,000 THB
SIM Card ไม่เสียค่าใช้จ่าย 1500 THB
สายชาร์จ USB ไม่เสียค่าใช้จ่าย 300 THB
AC Adaptor ไม่เสียค่าใช้จ่าย 300 THB
กระเป๋า ไม่เสียค่าใช้จ่าย 500 THB

เงื่อนไขการเช่า Pocket Wifi ไต้หวัน 4G LTE

- สมัครใช้บริการก่อนการเดินทางเที่ยวไต้หวันอย่างน้อย 3 วันทำการ (ดูรายละเอียดที่ การสมัครใช้บริการ)(กรณีประสงค์ให้จัดส่งทาง EMS กรุณาเผื่อเวลาในการจัดส่งประมาณ 2 วันทำการ ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ)
- โอนเงินมัดจำเพื่อเป็นการยืนยันการสมัครใช้บริการภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากสมัครใช้บริการ
- เช่า Pocket Wifi ไต้หวัน ค่าบริการจะถูกคิดทันทีตามจำนวนวันที่สมัครใช้บริการ ไม่ว่าท่านจะเชื่อมต่อ Wifi ไต้หวัน หรือไม่ก็ตาม
- อุปกรณ์ Pocket Wifi ไต้หวัน 4G LTE จะถูกจัดส่งภายใน 2 วันทำการ หลังจากบริษัทฯ ได้รับหลักฐานการชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว
- การจัดส่ง-รับคืน Pocket WiFi และรายละเอียดค่าบริการ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด (ดูรายละเอียดที่ การจัดส่ง-รับคืน)
- ส่งคืนอุปกรณ์ภายใน 2 วันทำการ หากไม่สามารถส่งคืนอุปกรณ์ได้ทันภายในเวลาที่กำหนด ท่านจะถูกเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายวัน ตามจำนวนวันที่เกิดรวมทั้งค่าบริการเสริม (แพคเกจประกันภัย) ที่ท่านสมัครไว้เพิ่มเติมด้วย
- กรณียกเลิก เช่า Pocket Wifi เที่ยวไต้หวัน ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 2 วันทำการ มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ Pocket Wifi ไต้หวัน แต่ละประเภทโดยทันทีหลังจากได้รับอุปกรณ์แล้ว โดยอุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ภายในกระเป๋าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากพบว่าอุปกรณ์เกิดการชำรุด เสียหาย อุปกรณ์ไม่ครบ เป็นต้น ท่านจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบโดยทันที (ก่อนการเดินทาง) และจะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับแจ้ง หากท่านมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าบริการหากไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ใดๆ ได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
- กรณีที่ท่านได้สมัครแพคเกจประกันอุบัติเหตุ จะได้รับการยกเว้นค่าเสียหายแต่ละประเภทตามที่ระบุไว้
- กรณีท่านมิได้สมัครแพคเกจประกันอุบัติเหตุ จะต้องชำระค่าเสียหายของแต่ละอุปกรณ์เต็มจำนวนตามที่ระบุไว้ (ดูรายละเอียดที่ PACKAGE / การใช้งาน)
- อุปกรณ์ Pocket Wifi ไต้หวัน ทุกชนิดที่อยู่ภายใต้ชื่อ SANOOK POCKET WIFI เป็นทรัพย์สินของ บริษัท สนุกวายฟาย จำกัด หากท่านกระทำการดัดแปลง แก้ไข หรือจงใจทำให้เกิดความเสียหาย แพคเกจการประกันอุบัติเหตุถือเป็นโมฆะ และท่านจะต้องชำระค่าเสียหายเต็มจำนวนตามที่ระบุไว้
- แพคเกจการประกันอุบัติเหตุ จะมิได้รับเงินคืนแต่อย่างใด
- POCKET WIFI TAIWAN ภายใต้การดำเนินการของ บริษัท สนุกวายฟาย จำกัด เป็นตัวแทนให้บริการเช่า Pocket Wifi โดยยึดหลักการให้บริการตามผู้ให้บริการเครือข่ายของประเทศไต้หวัน ปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ ที่เกิดจากทางผู้ให้บริการสัญญาณที่ไต้หวัน อยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
- POCKET WIFI TAIWAN ให้บริการเฉพาะการใช้งานข้อมูล (Data) เท่านั้น หากท่านถอดซิมออกจากตัวอุปกรณ์ POCKET WIFI 4G เพื่อนำไปใช้ในการโทรหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเพิ่มตามจริง

การยกเลิกใช้ Pocket Wifi ไต้หวัน 4G LTE

- หากท่านประสงค์จะขอยกเลิกการใช้บริการ เที่ยวไต้หวัน กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 วันทำการ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ ไม่วากรณีใดก็ตาม
- หลังจากยกเลิก เช่า Pocket Wifi ไต้หวัน แล้ว กรุณาส่งคืนอุปกรณ์ให้กับทางบริษัทฯ ภายใน 2 วันทำการ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราที่กำหนด ตามระยะเวลาที่เกิน
- หากอุปกรณ์ Pocket Wifi เกิดการชำรุด เสียหาย โดยที่ท่านมิได้แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบก่อนส่งอุปกรณ์คืน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าเสียหายตามอัตราที่ระบุไว้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *