ขั้นตอนการทำ Schengen Visa ด้วยตัวเอง

 


...
เตรียมตัวทำ Schengen Visa
วางแผนเดินทางในกลุ่มยุโรปของประเทศสมาชิกด้วยตัวเอง
.
เที่ยวยุโรป เมืองใฝ่ฝันของคนทั่วโลก บรรยากาศโรแมนติก อากาศดี เตรียม Schengen Visa เที่ยวยุโรปกลุ่มสมาชิก (เยอรมัน ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก สเปน ฟินแลนด์ ออสเตรีย นอร์เวย์ กรีซ โปรตุเกส ไอซ์แลนด์ สวีเดน ลักเซมเบิร์ก)
เป็นวีซ่าเดียวที่ใช้เดินทางเข้าออกแต่ละประเทศไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน สามารถเที่ยวได้หลายประเทศในกลุ่มยุโรปสมาชิก

 

 

วิธีการยื่นคำร้องขอทำ Schengen Visa ท่องเที่ยว

1. ยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อสถานทูลของประเทศที่ไปพักอาศัยนานที่สุด เช่น หากไปเยอรมัน ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม อิตาลี และพักที่เยอรมันนานกว่าที่อื่นในทริปนั้น ก็ต้องไปยื่นคำร้องขอทำ Schengen Visa ที่สถานทูลเยอรมัน
2. ยื่นคำร้องขอทำวีซ่าเชงเก้นต่อสถานทูลล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน
3. หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าวางอย่างน้อย 3 หน้า (ใครมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า ก็นำติดไปด้วยนะ)
4. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (เป็นณูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่น หรือหมวก รวมไปถึงเครื่องประดับต่างๆ และฉากหลังเป็นสีขาว)
5. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และเบอร์บ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
6. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
7. ใบรับรองการทำงานขององค์กรที่ทำงานอยู่ เป็นภาษาอังกฤษ (ต้นฉบับ) หรือใช้สำเนาทะเบียนการค้า กรณีเป้นเจ้าของกิจการ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
8. สำเนาหลักฐานการเงิน สมุดเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวให้ครบทุกหน้า จนถึงเดือนล่าสุด พร้อมหน้าชื่อบัญชีที่เป็นเจ้าของ หากมีบัญชีเล่มต่อ หรือยอดในบัญชีน้อย หรือมีบัญชีอื่น ต้องแนบติดตัวมาด้วย
9. หนังสือรับรองจากธนาคารบัญชีเดียวกันที่ถ่ายสำเนาสมุดบัญชีไปยื่นขอวีซ่า (ต้องเป็นภาษาอังกฤษ และต้นฉบับไปยื่นแสดงด้วย)
10. สำเนาบัตรประกันสังคม (ถ้ามี)
11. กรณีสำหรับข้าราชการ ต้องมีจดหมายลางานจากต้นสังกัด (ต้นฉบับ) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด
12. กรณีสำหรับเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องขอหนังสือรับรองจากโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือสำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
13. เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา
14. กรณีเด็กที่บิดาและมารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
15. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หากมีการเปลี่ยนชื่อ (พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ)

เที่ยวยุโรป ใช้ง่ายแค่เปิดเครื่อง >> เช่า Pocket Wifi ยุโรป 4G LTE / Unlimited.

เที่ยวยุโรป >> ซื้อซิมการ์ดยุโรป Europe SIM 4G LTE / Unlimited.

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *